Zatvori izbornik

Ove internetske stranice upotrebljavaju kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva. Više informacija možete pronaći u našoj Politici o zaštiti privatnosti. Ako se slažete sa spremanjem kolačića na svoje računalo, odaberite SLAŽEM SE. Politika privatnosti

PRAVILA O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKAInked Translations, obrt za prevođenje, vl. Radmila Šobačić, Rimska 1, 44 000 Sisak, OIB: 86910079066 obavlja svoje poslovanje u skladu sa svim važećim zakonima i regulativom zaštite osobnih podataka, odnosno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018 ) te u skladu s dobrim praksama iz tog područja. PODATCI VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA Voditelj obrade osobnih podataka prema Općoj uredbi o zaštiti podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU-a: INKED TRANSLATIONS, obrt za prevođenje, vl. Radmila Šobačić, Rimska 1, 44 000 Sisak OIB: 86910079066 Tel: 00385 95 8766594 Adresa e-pošte: info@inkedtranslations.com Web-mjesto: www.inkedtranslations.com NAČELA OBRADE PODATAKANačela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Inked Translations pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika. Inked Translations osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade: • zakonitost, poštenost i transparentnost – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Inked Translations će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i s obzirom na sva prava ispitanika. Inked Translations će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. Inked Translations će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podatci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama. • ograničenje svrhe – osobni podatci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama. • smanjenje količine podataka – Inked Translations upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe; • ograničenje pohrane – Inked Translations osigurava da su osobni podatci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija (anonimizacije) ili provodi postupak pseudonimizacije • točnost, potpunost i ažurnost – Inked Translations osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka kako bi se spriječila eventualna zlouporaba. Osobni podatci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti Inked Translations. Inked Translations primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima putem kojeg se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka. • cjelovitost i povjerljivost - Inked Translations prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Inked Translations primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl. • pouzdanost – Inked Translations je kao voditelj obrade odgovoran za poštovanje načela i teret dokaza u slučaju nadzora je na njemuOSOBNI PODATCI KOJE PRIKUPLJAMZa pružanje usluga prijevoda potrebni su sljedeći osobni podatci naručitelja: ime i prezime, adresa i e-pošta. Pravne osobe trebaju dostaviti i podatke o svojoj tvrtki (naziv organizacije) i OIB kako bismo mogli izdati račun.Ako naručujete usluge sudskog tumača (ovjereni prijevod), potrebno je dostaviti i OIB ili broj osobne iskaznice jer te podatke sudski tumač mora unijeti u Dnevnik prijevoda i ovjera, koji se dostavlja nadležnom sudu u skladu s aktualnim Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.U obrascu za kontakt internetskih stranica potrebno je poslati vaše ime i prezime i adresu e-pošte kako bih vam mogla poslati ponudu ili odgovoriti na upit.NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKAVaše osobne podatke prikupljam putem obrasca za kontakt na internetskim stranicama ili u izravnoj komunikaciji e-poštom ili telefonom. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKAInked Translations može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe: • Odgovora na upiti i pružanja naručene usluge u skladu sa svim zakonima i propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj • Izdavanje računa PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKAInked Translations obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka: • izvršavanje ugovora o pružanju usluga ovjerenih ili neovjerenih prijevoda ili lekture • legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe • radi ispunjavanja pravnih obveza, osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih i ostalih pravnih obveza, izdavanje računa u skladu sa Zakonom o računovodstvu, unos ovjerenih prijevoda u Dnevnik prijevoda i ovjera u skladu s Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (NN 88/08) ROK ČUVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA • Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima. • Ostale osobne podatke koje ste nam dostavili čuvat ćemo u svojoj bazi do vašeg zahtjeva za brisanje. To, među ostalim, može uključivati vaš broj telefona ili mobitela. • Osobni podatci brišu se po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka • Sve izvornike, prijevode i referentne materijale arhiviram i čuvam dva mjeseca (treba imati osnovu i moci dokazati, sto manje) unutar kojih je moguće uložiti prigovor o kvaliteti ili do vašeg zahtjeva za brisanje • Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih pseudoanonimiziram, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem • Na vaš upit putem našeg kontakt obrasca ili izravno na našu adresu e-pošte, odgovorit ćemo na vaš zahtjev. Ako daljnja komunikacija između vas i Inked Translations neće postojati, najkasnije nakon šest mjeseci izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke.DIJELJENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA Inked Translations može dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima: • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona; • ako za obavljanje pojedinih poslova angažiram drugu osobu u svojstvu podizvođača, tj. izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu obrta Inked Translations pri čemu Inked Translations osigurava sve mjere zaštite podataka kao da te poslove obavlja sam; Svi prikupljeni podatci i svi proslijeđeni dokumenti u svrhu slanja upita ili naručivanja usluga čuvaju se u strogoj tajnosti. PRAVA ISPITANIKA Ispitanici imaju sljedeća prava: Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) Ispitanik ima pravo od obrta Inked Translations ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a obrt Inked Translations ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni • ispitanik uloži prigovor na obradu podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka • osobni podatci nezakonito su obrađeni • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze Pravo na pristup osobnim podacima Svaki ispitanik ima zajamčeno pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, zakonodavstvo EU-a omogućuje ispitaniku pristup sljedećim informacijama: • svrha obrade osobnih podataka • vrsta traženih osobnih podataka • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podatci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija; u tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period • postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka. Pravo na ispravak osobnih podataka Svaki ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od obrta Inked Translations ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Pravo na prijenos podataka Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio obrtu Inked Translations u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika. Pravo na prigovor Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Inked Translations u takvoj situaciji više neće obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Pravo na ograničenje obrade Ispitanik ima od obrta Inked Translations pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava. Kao voditelj obrade, obrađujući podatke ispitanika, Inked Translations jamči ponašanje u skladu s člankom 5. Uredbe (Načela obrade osobnih podataka ) što znači da će u obradi svakog osobnog podatka poštovati „zakonitost, poštenost i transparentnost”, „ograničavanje svrhe”, „smanjenje količine podataka”, „točnost”, „ograničenje pohrane” i „cjelovitost i povjerljivost”. Obrada osobnih podataka u potpunosti je usklađena i s člankom 6. Uredbe (Zakonitost obrade) te će osobni podaci biti obrađeni samo u slučajevima definiranim tim člankom. Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika. KOLAČIĆI (COOKIES) Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internetska stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvane cookies („kolačići“). Oni služe tome da bi internetske stranice radile optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ovih internetskih stranica pristajete na uporabu kolačića. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav, koje mogu biti dostavljene neposredno od internetske stranice koju posjetite (kolačići prve strane) ili u suradnji i za potrebe internetskih stanica treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za internetske stranice i sl. Nakon što opet otvorite internetske stranice, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj internetskoj stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama internetska stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti ni jednoj drugoj datoteci na vašem računalu. Ako ste zabrinuti u vezi kolačića, većina referentnih internetskih preglednika omogućuje da zabranite kolačiće. Možete postaviti da vaš preglednik ne prihvaća kolačiće. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati internetske stranice, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne. Kolačići koje ove internetske stranice prikupljaju: Kolačić Vrsta Svrha b3f103fb33f320f054b469bc4ca27569 privremeni (session) funkcionalnost stranice Dodatno, ove stranice upotrebljavaju i statističke kolačiće treće strane, i to Google Analytics kolačiće koji omogućuju analiziranje posjećenosti. Pružatelj te usluge je Google, Inc.Informacije koje Google Analytics kolačići generiraju o vašem načinu korištenja ovim stranicama, među kojima je i IP adresa s koje ste pristupili stranicama, prenose se na poslužitelj tvrtke Google i tamo pohranjuju. Te informacije bit će korištene u svrhu analize načina korištenja ovih stranica i izrade izvješća namijenjenih administratorima stranica o aktivnostima na tim stranicama. Više o Google Analytics na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKAKako bi se osigurala zaštita prikupljenih podataka, Inked Translations poduzima odgovarajuće pravne, tehničke i organizacijske mjere uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. Ažurira i testira svoje sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđuje. Koristi se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, kriptira određene osjetljive podatke i štiti podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka (rezač papira, sigurnosna lozinka na računalu i mobilnom telefonu, ured pod ključem, softverska zaštita od računalnih virusa, projectAnonymizer za prijevodne memorije). ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Svi sadržaji navedeni na ovim internetskim stranicama stavljeni su posjetiteljima na raspolaganje u najboljoj namjeri da pružimo aktualne i točne informacije u vezi usluga prevođenja i rada sudskih tumača. Međutim, Inked Translations ne odgovara za ispravnost informacija, preporuka ili savjeta te ostale sadržaje koji su poveznicama povezani s ovim internetskim stranicama ili na koje upućujemo u našim sadržajima. Za sve informacije i zahtjeve povezane s obradom vaših osobnih podataka obratite mi se na info@inkedtranslations.com, adresu sjedišta ili na telefonski broj +385 95 876 65 94. Prigovor u pogledu vaših osobnih podataka imate parvo uputiti na istu adresu ili nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Close